skip to Main Content

Privacy verklaring

Privacy Statement

 

Gegevens
Bedrijfsnaam               Jaap van Ulden
Adres                           Oude Rijnsburgerweg 83
KvK                              28114799
Telefoonnummer        [nul]625203253
Mail                             info[at]jaapvanulden.nl
Website                       Jaapvanulden.nl

In deze Privacyverklaring duidt Jaap van Ulden zichzelf aan met ons, wij, we of onze.

 

Cookies
Als u gebruikt maakt van onze website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt:

verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.
Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld.

 

Persoonsgegevens
a. Algemeen en doelen. Wij houden digitale en/of fysieke dossiers aan van onze opdrachtgevers en relaties. Het kan zijn dat wij daarbij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit:
– Ter uitvoering van de met onze opdrachtgevers/klanten gesloten of te sluiten overeenkomsten, en/of
– Ter uitvoering van de met onze opdrachtnemers/onderaannemers gesloten of te sluiten overeenkomsten, en/of
– Voor het aanleggen van een klantenbestand en relatiebestand, bestaande uit naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres. Het gaat hierbij om gegevens van klanten en relaties die we al van deze partijen hebben ontvangen op basis van een overeenkomst. We doen dit op basis van gerechtvaardigde belangen om namelijk contact met klanten en relaties te kunnen leggen of onderhouden indien dat nodig is, en/of
– Voor het sturen van berichten, al dan niet digitaal, naar onze klanten of naar entiteiten die klant zijn (geweest). We doen dit op basis van gerechtvaardigde belangen, namelijk ons commercieel belang.

 1. Welke persoonsgegevens?De persoonsgegevens die we verwerken zijn voornamelijk:
  • naam, adres, woonplaats
  • telefoonnummer, e-mailadres
  • (e-mail) correspondentie
  • Offertes, overeenkomsten
  • financiële- factuur,- en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten
  • voor zover relevant: overzichten gewerkte uren
  Als we werken met uitleners of onderaannemers, verwerken we van de door hun ingezette werknemers ook het BSN-nummer.
 2. Verstrekking aan derden.Persoonsgegevens van onze opdrachtgevers verstrekken wij alleen aan andere partijen die bij de overeenkomst betrokken zijn en alleen voor zover dat nodig is in het kader van hetgeen hierboven onder sub a is vermeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verstrekken van de naw-gegevens en contactgevens van onze opdrachtgever aan door ons in te schakelen onderaannemers en zzp-ers, of (andere) leveranciers van diensten en materialen. Zij hebben dan deze gegevens nodig om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.
  Persoonsgegevens van relaties (zoals contactgegevens van onderaannemers of leveranciers) verstreken wij eventueel aan onze opdrachtgevers of aan andere relaties die bij een overeenkomst betrokken zijn.
  We verstrekken aan derden niet meer persoonsgegevens dan nodig is in het kader van een overeenkomsten met onze klanten.
 3. Onze leveranciers of dienstverleners.Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens.
 4. Termijnen.Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes. Overeenkomsten en offertes en de daarbij horende persoonsgegevens bewaren we in de regel 10 jaar, omdat in deze periode klanten nog vragen kunnen hebben over hetgeen geleverd is. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.
 5. Van wie krijgen wij persoonsgegevens.Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens verkrijgen: van onze opdrachtgevers of van onze relaties.

 

Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

 

Rechten van betrokkene
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
– Betrokken kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
– Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
– Het recht om verwijdering van persoonsgegevens te vragen.
– Het recht op beperking van de verwerking.
– Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
– Het recht om bezwaar te maken
Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

 

Klacht
Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

 

Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2022.

 

 

Back To Top